அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Thursday, 13 October 2016

SSA TRAINING TOPICS (Oct & Nov) WITH THE DETAILS

*22-10-16 CRC for Primary & Upper Primary
TOPIC: கையெழுத்து மற்றும் ஓவியத்திறனை மேம்படுத்துதல்.
*24-10-16--BRC Level Tamil Training for Upper Primary Teachers only
TOPIC.: தமிழ் இலக்கணம் கற்பித்தல்
*05-11-16-- Primary CRC
TOPIC: பொம்மலாட்டம் வழியாக கதை கூறுதல்
*07-11-16 & 08-11-16 2days BRC level Science Training for Primary Teachers only
TOPIC : உள்ளூர் சுற்றுச் சூழல் வளங்களைப் பயன்படுத்தி அறிவியல் கற்பித்தல்
*12-11-16 -- CRC for Upper Primary
TOPIC : போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்தல்

SCHOOL ACTIVITIES