அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Saturday, 5 November 2016

பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு டிசம்பர் - 2016 கால அட்டவணை

பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு- 2016
TIME TABLE
09.12.2016 FRIDAY
LANGUAGE PAPER - I
10.12.2016 SATURDAY
LANGUAGE PAPER – II
14.12.2016 WEDNESDAY
ENGLISH PAPER – I
15.12.2016 THRUSDAY
ENGLISH PAPER –II
17.12.2016 SATURDAY
MATHEMATICS
19.12.2016 MONDAY
SCIENCE
21.12.2016 WEDNESDAY
OPTIONAL LANGUAGE
23.12.2016 FRIDAY
SOCIAL SCIENCE

DURATION:
10:00 a.m. to 10:10.a.m - Reading the question paper            
10:10 a.m. to 10:15 a.m - Filling up of particulars in the
      Answer sheet
10:15 a.m. to 12:45 p.m - Duration of Examination