அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

Saturday, 5 November 2016

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வெய்யலூர் மாணவர் விவரம் (31.10.2016)-2016

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வெய்யலூர் மாணவர் விவரம் (31.10.2016)-2016
COM
SC
ST
MBC
BC
TOTAL
TOT
  GENDER CLASS
B
G
T
B
G
T
B
G
T
B
G
T
B
G
T
VI T/M
1
1
2
-
-
-
2
1
3
-
-
-
3
2
5
12
VI E/M
1
-
1
-
-
-
3
3
6
-
-
-
4
3
7
VII T/M
3
1
4
-
-
-
2
2
4
-
-
-
5
3
8
17
VII E/M
2
-
2
-
-
-
1
6
7
-
-
-
3
6
9
VIII
3
3
6
1
1
2
4
1
5
-
-
-
8
5
13
13
IX
10
5
15
-
-
-
9
4
13
-
-
-
19
9
28
28
X
10
8
18
1
0
1
7
8
15
-
1
1
18
17
35
35
TOTAL
30
18
48
2
1
3
28
25
53
0
1
1
60
45
105
105