அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

B.T.ASSISTANT
Mr.M.AMBEDKAR.M.Sc.,B.Ed.,
       B.T.MATHS 


Mr.S.SANKARAN.M.Sc.,B.Ed.,  B.T.MATHS


            Mr.G.RAMESH.M.Sc.,B.Ed.,                                            B.T.SCIENCE


          Mrs.V.S.SELVI.B.Lit.,D.Ted.,                              B.T.TAMIL


                Mr.MAGESH.M.A.,B.Ed., 
                      B.T.ENGLISH


      
      Mrs.R.KANIMOZHI.B.Sc.,B.Ed.,                            B.T.SCIENCE  


     Mr.T.MANIKANDAN.D.TEd.,B.A.,B.Ed.,                        B.T.SOCIAL