அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2017-2018-ல் 91% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: ***** -465 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: *** - 430 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்:
SCHOOL STAFFS

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வெய்யலூர் மாணவர் விவரம் (19.06.2016)-2017-18

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வெய்யலூர் மாணவர் விவரம்  (19.06.2016) – 2017-18
COM
SC
ST
MBC
BC
TOTAL
TOT
 

B
G
T
B
G
T
B
G
T
B
G
T
B
G
T
VI8
VII11
VIII16
IX23
X23
TOTAL81